سحر غفاری خلیق

درباره من

دکتر سحر غفاری خلیق
image

استادیار گروه آموزشی پاتوبیولوژی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی استادیار بخش پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ,سمنان -ایران...

محقق گوگل

(1399/7/28)

استنادات

48

h-index

3

i10-index

2

مؤلفین همکار

6

اسکوپوس

(1399/7/27)

استنادات

14

مقالات

5

h-index

1

مؤلفین همکار

16

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377-1383

دکترای حرفه ای دامپزشکی

تهران

1390-1394

دکترای تخصصی پاتولوژی

تهران

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

هیستوپاتولوژی نئوپلازی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
بررسی تاثیر فلوفنامیک اسید به عنوان مهارکننده کانکسین بر روی ترمیم زخم های دیابتی
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2020)
8911519020, ^سید جواد احمدپناهی*, ^ابراهیم شهروزیان, فرزاد حیاتی, ^سحر غفاری خلیق
Capecitabine-loaded anti-cancer nanocomposite hydrogel drug delivery systems: In vitro and in vivo efficacy against the 4T1 murine breast cancer cells
Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition(2020)
نسترن طالبلو, محمد سیروس اذر*, محمد حسن زوهیر, ^سحر غفاری خلیق
ارزیابی پارامترهای فیزیکی پوست با پردازش تصاویر فراصوتی در طول تابش با نور فرابنفش در مدل حیوانی چروک شدگی
مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل(2019)
محدثه استاجی, منیژه مختاری دیزجی*, منصوره موحدین, ^سحر غفاری خلیق

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
کارورزی کالبدگشایی   (169 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی
پاتولوژی عمومی   (203 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی
پاتولوژی   (152 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ناپیوسته
پاتولوژی عمومی   (155 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی
پاتولوژی اختصاصی   (111 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی
اصول کالبد گشایی   (321 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی
اصول کالبدگشایی   (145 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
قارچ شناسی و بیماریها   (137 بار دانلود)
رشته : دکترای حرفه ای دامپزشکی
قارچ شناسی   (128 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی
قارچ شناسی   (133 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ناپیوسته

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
s_ghaffari@semnan.ac.ir
00982331533618

فرم تماس